ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ epcon.gr

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2007. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ
Αρχαίο Θέατρο 'ΔΩΔΩΝΗ', Νομός Ιωαννίνων Το Γεφύρι της Άρτας, Νομός Άρτας Λιμάνι Ηγουμενίτσας, Νομός Θεσπρωτίας Πρέβεζα, Νομός Πρέβεζας
20/5/2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δημοπρασίες - Διακηρύξεις

Νομός:  
Κατηγορία:  
Ημ/νία Διεξαγωγής:    από   έως
Ημ/νία Καταχώρησης:    από   έως

    
Τελευταίες καταχωρήσεις
Νομός:    ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τίτλος:  Προκήρυξη Δημοπρασίας
Περίληψη:  Το Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IIIB ARCHIMED A.3.015 / Eureka «Mediterranean Harmonized Information System for Sustainable Resources and Landscapes» με κριτήριο κατακύρωσης της συμφερότερης προσφοράς, για τις παρακάτω εργασίες:

1- Συντονισμό και συγγραφή εγχειρίδιου "Tools and Applications Manual of the Eureka Harmonized Information System"
2- Συγγραφή μελέτης "End User Requirements"
3- Υποστήριξη και συμβουλή για την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικρής διάρκειας "Short term training courses"στην Ήπειρο και συγγραφή της αναφοράς δραστηριοτήτων
4- Υποστήριξη και συμβουλή για την διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστήριων και εκπαιδευτικών επισκέψεων "Workshops, Seminars and Study visits" στην Ήπειρο και συγγραφή της αναφοράς δραστηριοτήτων
5- Διαφημιστικό υλικό για την προώθηση του έργου και τις σχετικές δράσεις του στην Ήπειρο.

Η προϋπολογιζόμενη του έργου δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα-πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμοί και ενώσεις προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υποβάλλουν προσφορά εφόσον έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Προσφορές μπορούν να γίνουν για όλες τις παραπάνω εργασίες ή για μεμονωμένες εξ αυτών.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα μέχρι την 29/09/2008, 10:30 π.μ. είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθύνση eef@forthnet.gr , είτε στα γραφεία του Ιδρυματος ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Ανθρακίτου 5 & Τσεχουλή, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Το έργο θα υλοποιηθεί έως στις 30/11/2008.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Τριμελή Επιτροπή, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την υπεύθυνη του Προγράμματος, κυρία Ειρήνα Αβέρωφ, στο email eef@forthnet.gr και στα τηλέφωνα 26510- 72 315 και 26510 – 38150.
Φορέας:  Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Προϋπολογισμός:  35.000,00 €
Διεύθυνση:  Ανθρακίτου 5 - Ιωάννινα
Πληροφορίες:  26510-72315
Ημ. Διεξαγωγής:  29/9/2008, 10:30
Πηγή:  8/9/2008, Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ
Ημ. Καταχώρησης:  8/9/2008
Νομός:    ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τίτλος:  Μελέτη σκοπιμότητας Βοτανικού Κήπου
Περίληψη:  Το Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IIIB ARCHIMED A.1.155 / Pro-herbs «Resource protection, management and promotion of ecological awareness for the sustainable exploitation of edible Herbs and Spices» με κριτήριο κατακύρωσης της συμφερότερης προσφοράς, για την συγγραφή μελέτης με θέμα " Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση και πιλοτική λειτουργία ενός Ηπειρωτικού Βοτανικού Κήπου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών ".

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η εκπόνηση της μελέτης, η οποία είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Συντονισμός και επίβλεψη των εργασιών μελέτης
2. Σκοπός ίδρυσης Βοτανικού Κήπου
3. Ανάλυση του θεσμικού και νομικού πλαισίου λειτουργίας
4. Περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων
5. Οργανόγραμμα λειτουργίας
6. Ενδεδειγμένα είδη φυτών
7. Χωροθέτηση ομάδων φυτικών ειδών
8. Προτεινόμενες δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα αυτών
9. Οδηγίες για την συλλογή αυτοφυών ειδών από την ύπαιθρο και την εγκατάσταση σε χώρους του Βοτανικού Κήπου
10. Οικονομική-τεχνική ανάλυση
11. Προϋπολογισμό υλοποίησης
12. Παραδείγματα και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
13. Βιβλιογραφία
14. Μετάφραση της βιβλιογραφίας στα αγγλικά και της συνοπτικής περίληψης της μελέτης σκοπιμότητας

Η προϋπολογιζόμενη του έργου δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμοί και ενώσεις προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφόσον έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα μέχρι την 01/09/2008, 10:30 π.μ. είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθύνση eef@forthnet.gr , είτε στα γραφεία του Ιδρυματος ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Το έργο θα υλοποιηθεί έως τις 31/10/2008.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Τριμελή Επιτροπή, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την υπεύθυνη του Προγράμματος, κυρία Ειρήνα Αβέρωφ, στο email eef@forthnet.gr και στα τηλέφωνα 26510- 72315 και 26510 – 38150.
Φορέας:  Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Προϋπολογισμός:  45.000,00 €
Διεύθυνση:  Ανθρακίτου 5 - Ιωάννινα
Πληροφορίες:  26510-72315
Ημ. Διεξαγωγής:  1/9/2008, 10:00
Πηγή:  1/8/2008, Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ
Ημ. Καταχώρησης:  1/8/2008
Νομός:    ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τίτλος:  Προμήθεια ενός Συγκροτήματος Ψηφιακής Μαστογραφίας
Περίληψη:  Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συγκροτήματος Ψηφιακής Μαστογραφίας για το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου.
Φορέας:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός:  450.000 Ε
Διεύθυνση:  Γρ. Παν/μιακου Νοσοκομείου
Πληροφορίες:  26510-99537
Ημ. Διεξαγωγής:  18/4/2008, 11:00
Πηγή:  18/4/2008, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Ημ. Καταχώρησης:  18/4/2008
Νομός:    ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τίτλος:  Προμήθ. Ενδοσκοπικού Επεμβατικού Υπερηχοτομογράφου
Περίληψη:  Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ενδοσκοπικού Επεμβατικού Υπερηχοτομογράφου για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Φορέας:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός:  70.000 Ε
Διεύθυνση:  Γρ. Παν/μιακου Νοσοκομείου
Πληροφορίες:  26510-99537
Ημ. Διεξαγωγής:  11/6/2008, 11:00
Πηγή:  17/4/2008, ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Ημ. Καταχώρησης:  18/4/2008

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - Πηγή: ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θαλλελαίου μάρτ., Νικήτα Χίου, Θαλασσίου οσ., Νικοστράτου, Νικολάου Μύρων Λυκίας